Perbezaan Gender dalam Sokongan Pembelajaran dan Pencapaian Akademik : Peranan Perantara Keterlibatan Murid di Sekolah

Authors

  • Zalizan M. Jelas Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Amla Salleh Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Norzaini Azman Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Rohana Jani Faculty of Economics and Administration, Universiti Malaya
  • Ramlah Hamzah Faculty of Education and Human Development Universiti Putra Malaysia
  • Izwan Mahmud Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Zaleha Ab. Hamid Educational Planning and Research Division Ministry of Education Malaysia
  • Hanizah Hamzah Examination Board, Ministry of Education Malaysia
  • Hutkemari Hutkemari Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

pencapaian akademik, perbezaan gender, keterlibatan murid di sekolah, sokongan guru, sokongan ibu bapa, sokongan rakan, analisis perantaraan

Abstract

Tujuan â€“ Kajian ini bertujuan untuk meneliti perbezaan gender dalam sokongan pembelajaran, keterlibatan murid di sekolah dan pencapaian. Kajian ini juga meneliti sejauh mana keterlibatan tersebut berperanan sebagai perantara kepada gender, sokongan pembelajaran dengan pencapaian akademik.   Metodologi â€“ Kajian ini menggunakan model keratan rentas yang melibatkan hubungan gender dengan keterlibatan murid di sekolah, sokongan pembelajaran dan pencapaian akademik. Sampel kajian adalah seramai 2,359 remaja lelaki dan perempuan berumur 12 hingga 16 tahun dari sekolah harian di kawasan bandar dan luar bandar. Instrumen Keterlibatan Murid di Sekolah dan Sokongan Pembelajaran digunakan untuk kutipan data. Kedua-dua instrumen telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu untuk meninjau sejauhmana keterlibatan murid di sekolah dan persepsi mereka terhadap sokongan pembelajaran daripada ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen menunjukkan nilai tinggi. Analisis inferensi korelasi Pearson dijalankan untuk menentukan hubungan antara pemboleh ubah. Analisis model persamaan berstruktur (SEM) dilaksanakan untuk mengenal pasti peranan keterlibatan murid sebagai perantara gender dan sokongan pembelajaran terhadap pencapaian akademik.   Dapatan â€“ Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan gender yang signifi kan dalam keterlibatan murid di sekolah, sokongan pembelajaran dan pencapaian akademik. Keterlibatan murid di sekolah merupakan perantara dalam hubungan gender dan pencapaian akademik. Keterlibatan murid di sekolah juga adalah perantara bagi sokongan guru, sokongan ibu bapa dan sokongan rakan sebaya terhadap pencapaian akademik.   Kepentingan â€“ Dapatan kajian ini meneguhkan teori mengenai peranan dan sumbangan keterlibatan murid di sekolah, dan sokongan pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian murid seperti mana kajian yang dilakukan di Barat terhadap konstruk yang dikaji. Dapatan kajian ini membantu menyediakan cadangan intervensi untuk meningkatkan sokongan pembelajaran dalam kalangan remaja.  

Additional Files

Published

25-12-2014

How to Cite

M. Jelas, Z., Salleh, A., Azman, N., Jani, R., Hamzah, R., Mahmud, I., Ab. Hamid, Z., Hamzah, H., & Hutkemari, H. (2014). Perbezaan Gender dalam Sokongan Pembelajaran dan Pencapaian Akademik : Peranan Perantara Keterlibatan Murid di Sekolah. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 11, 237–262. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7673