KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH: FAKTOR PENYEBAB, AKTIVITI KETIKA PONTENG DAN ASPIRASI BUDAYA BELAJAR PELAJAR ORANG ASLI (School Absenteeism: Contributing Factors, Activities during Truancy and Learning Culture Aspiration among Native Pupils)

Authors

  • Mohd Mahzan Awang Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Khairul Farhah Khairuddin Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Abdul Razaq Ahmad Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Sayuti Ab Ghani Universiti Pertahanan Nasional, Malaysia
  • Jamalul Lail Abdul Wahab Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Raja Mohd Salahuddin Raja Mamat SMK Dato’ Shahardin, Labu, Negeri Sembilan, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.32890/mjli2022.19.1.10

Keywords:

Pelajar Orang Asli, ketidakhadiran sekolah, ponteng, aspirasi budaya belajar, Semelai

Abstract

Tujuan– Salah satu masalah utama dalam pendidikan Orang Asli di seluruh negara adalah masalah ketidakhadiran ke sekolah. Justeru, kajian ini meneroka faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidakhadiran pelajar Orang Asli ke sekolah. Adalah diandaikan bahawa kehidupan Orang Asli di luar sekolah lebih menarik minat mereka. Maka penerokaan terhadap aktiviti yang mereka lakukan ketika ponteng dilakukan. Kajian juga meneroka budaya pembelajaran yang menjadi aspirasi pelajar Orang Asli.

Metodologi–  Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes menggunakan protokol temu bual ke atas pelajar Orang Asli yang kerap ponteng (n=5), ibu bapa (n=3) yang anaknya kerap ponteng sekolah, dan seorang pemimpin komuniti (Tok Batin) dari etnik Semelai di Negeri Sembilan. pelajar Analisis data menggunakan pendekatan bertema dan pengiraan terhadap peratus persetujuan Nilai Cohen Kappa menunjukkan pada tahap tinggi.

Dapatan–Empat tema punca ponteng sekolah adalah sikap pelajar, pengaruh rakan sebaya, tarikan ekologi sosial, dan sikap ambil mudah ibu bapa. Enam aktiviti utama yang dilakukan ketika ponteng sekolah adalah memungut hasil hutan, memburu, membantu keluarga, tangkap ikan, bercucuk tanam dan bersosial. Hasil kajian mendapati bahawa budaya belajar yang menjadi aspirasi pelajar Orang Asli adalah pembelajaran yang bersifat praktikal dan relevan dengan cara hidup mereka.

Kepentingan– Kajian ini mengadaptasi Teori Faktor Tolak-tarik berkaitan faktor penolakan (pushing factors) dan faktor penarik (pulling factors) yang amat signifikan kepada pihak sekolah untuk merekabentuk strategi menggalakkan pelajar Orang Asli hadir ke sekolah berdasarkan faktor ponteng serta aspirasi budaya pembelajaran. Hasil kajian ini bermanfaat untuk pemegang taruh pendidikan Orang Asli untuk membina satu ekosistem pembelajaran yang bersifat praktikal dan relevan dengan kehidupan Orang Asli.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Abdul Razaq Ahmad, Zalizan Mohd Jelas. (2009). Masyarakat Orang Asli: Perspektif Pendidikan dan Sosiobudaya. UKM: Bangi.
Abdul Razaq Ahmad & Mohd Mahzan Awang. (2016). Culturally Responsive Pedagogy: Socio-Educational Support and Community Engagement for Educational Development of Aboriginal Students. New Educational Review 43(1), 157-166
Abdul Razaq Ahmad, Mohamad Johdi Salleh, Mohd Mahzan Awang & Nazifah Alwani Mohamad. (2013). Investigating best practice and effectiveness of leadership wisdom among principals of excellent secondary school Malaysia: Perceptions of senior assistants. International Education Studies. 6(8), 38-46
Abdull Sukur Shaari, Nuraini Yusoff, Mohd Izam Ghazali, Mohd Hasani Dali.(2011). Kanak-Kanak Minoriti Orang Asli di Malaysia: Menggapai Literasi Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (MyLEJ) 59: 12-22.
Ahmad, A. R., Rahman, A. A. A., Awang, M. M. & Chew, F. P. (2018). Influencing factors of ethnic tolerance among multiethnic youths. Issues and Trends in Interdisciplinary Behavior and Social Science - Proceedings of the 6th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences, ICIBSoS 2017. Gaol, F. L., Hutagalung, F. & Chew, F. P. (eds.). CRC Press/Balkema, 89-96.
Awang, M. M., Snape, D. J. & Barber, T. (2019). A systematic review of theoretical foundations for pedagogical strategies to promote positive behavior. New Educational Review. 58,133-143
Awang, M. M., Mahmud, Z., Amat, S., Mahmud, M. I., Baharudin, H., Abu Bakar, A. Y., Alias, A., Ku Johari, K. S. K. A., Mohd Kari, D. N. P., Ahmad, A. R. & Mohd Ehwan, N. F. (2019). Refining indicators for measuring social capital index. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 7 (11) 64-79
Doris Padmini Selvaratnam, Abdul Hamid Jaafar, Norlida Hanim Mohd Salleh. (2012). Transformasi Modal Insan Melalui Pendidikan. Prosiding PERKIM VII (2): 1215 – 1224
Dentan, R.K. & Juli Edo. (2008). Schooling vs. Education, Hiden vs. Overt Curricula: Ways of Thinking about Schools, Economic Development, and Putting the Children of the Poor to Work - a West Malaysian Example. Moussons 12: 3-34.
Geur KT, Wee BV. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: Review and research directions. Journal of Transport Geography 12: 127–140.
Halilah Hamid, Ashrulkhadi Abu Samah, Norsida Man. (2013). The Level of Perceptions
toward Agriculture Land Development Programme among Orang Asli in Pahang, Malaysia. Asian Social Science 9(10): 151 – 159.
Hamidah Yusof, Abdul Rahman Ahmad, Khalip Musa. (2013). Pengaruh Lingkungan Sosial dan Keluarga Murid Tahun 5 Orang Asli Semai Terhadap Masalah Pembelajaran. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kertas kerja tidak diterbitkan.
Haslinda Tahir Shah, Lilia Halim, Zanaton lksan. (2015). Kaedah Bermain Dalam Meningkatkan Minat Murid Orang Asli Terhadap Sains. Prosiding The International Conference On Langguage, Education and Innovation (ICLEI 2015-62). 16 – 17 Mac 2015 Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.
Irma Yanti Mahamud, Norlizah Che Hassan, Fathiyah Mohd Fakhruddin. (2018). Penglibatan Ibu Bapa Dalam Aktiviti Pembelajaran Anak Di Rumah Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Murid Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (Sabk). Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi. Issn 2289-7909. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Vol. 5 No.1 (April 2018): Pp 42-62
Jabatan Hal-Ehwal Orang Asli. (2010). Perangkaan Pelajar Orang Asli Negeri Johor Tahun 2010. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia.
Lionardo, A., Alfitri, A., Awang, M. M., Ahmad, A. R. & Khairuddin, K. F. (2019). Political concern and idealism as mediators for determining political leadership styles. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 7, 10, 219-230.
Lim Y.A.L, Romano N, Colin N, Chow S.C, Smith H.V. (2009). Intestinal parasitic infections amongst Orang Asli (indigenous) in Malaysia: Has socioeconomic development alleviated the problem? Tropical Biomedicine 26(2): 110 -122.
Mohd Nazri bin Abdul Rahman. 2014. Pembangunan Model Homeschooling Berasaskan Nilai dan Amalan Masyarakat Bagi Kanak-Kanak Orang Asli. Tesis Tidak Diterbitkan, Fakulti Pendidikan, Univerisiti Teknologi Malaysia.
Mazdi Marzuki, Jabil Mapjabil, Rosmiza Mohd Zainol. (2014). Mengupas keciciran pelajar Orang Asli Malaysia: Suatu tinjauan ke dalam isu aksesibiliti sekolah. Malaysian Journal of Society and Space 10 (2): Hlmn (189-198)
Mohd Fauzi Mohd Harun, Noraini Idris, & A. Gani Osman. (2009). A Note On Marginalisation as an Alternatif Approach in The Study of Poverty of Orang Asli Communities in Panisular Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia. 43(1): Hlmn 143-154
Mohd Fauzi Mohd Harun, Nor Aini Idris, Madeline berma, Faridah Shahadan. 2006. Kemiskinan di Kalangan Masyarakat orang Asli. Jurnal Ekonomi Malaysia 40: Hlmn 95-101.
Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Nora’asikin Abu Bakar, Sayuti Ab Ghani, Asyraf Nadia Mohd Yunus, Mohd Asrul Hery Ibrahim, Jaya Chitra Ramalu, Che Pee Saad, Mohd Jasmy Abd Rahman. (2013). Students' Attitudes and Their Academic Performance in Nationhood Education. International Education Studies. 6(11), pp. 21-28
Mohd Tap Salleh. (1990). An Examination of Development Planning Among the Rural Orang Asli of West Malaysia. University of Bath: United Kingdom. Tesis tidak diterbitkan. dalam Wali, Pembangunan Orang Asli (hlm17-23). Kuala Lumpur: Jawatankuasa POASM Dan Senator Orang Asli
Mustaffa Omar, Hood Salleh & N.Z. Fatanah. (2012). Memperkasa Pendidikan dan Pedagogi dalam pendidikan Orang Asli. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar 2009, 3 – 5 Februari 2009, Hotel Baverly, Kota Kinabalu, Sabah. Anjuran: Sekolah Pembangunan dan Pendidikan Sosial, UMS Sabah.
Nazariyah Sani. (2014). Merapatkan Jurang Literasi Murid-murid Orang Asli: Apa Cabarannya? (Narrowing the Literacy Gap of Indigenous Studens: What are the challenges?). Jurnal Personalia Pelajar 17: 19 – 30.
Norazlinda Saad. (2007). Meritokrasi: Faktor Sosioekonomi dan Peluang Pendidikan Tinggi. Tesis Sarjana, Universiti Utara Malaysia.
Norizan Mt Akhir, LAr. Zulkefle Ayob & Siti Syamimi Omar. (2013). Pengekalan Identiti Melalui Pelestarian Landskap Budaya Orang Asli, dalam Nasir Nayan, Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Yazid Saleh, Mohmadisa Hashim, Kamarul Ismail, Zainudin Othman, Mazdi Marzuki, Hamirdin Ithnin, Fauziah Che Lah, Mohd Faris Dziauddin, Mohd Hairy Ibrahim & Zuriatunfadzaliah Sahdan. (2013). Prosiding Persidangan Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar kali ke 4. Geografi & Alam Sekitar dalam Pembangunan dan Transformasi Negara, 239-244, 5-6 Mac 2013. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Nur Bahiyah Abdul Wahab, Maryati Mohamed, Azman Hassana, Mohd. Najib Haron. (2013). Penerapan Elemen Sekolah Rimba Malaysia Dalam Kalangan Murid Orang Asli. 2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013).
Phuah B. Y. 2002. Pendidikan Orang Asli Di Kampung Batu Berangkai Kampar Perak. Tidak diterbitkan Disertasi Sarjana. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Ramle Abdullah, Wan Hasmah Wan Mamat, W. A. Amir Zal, Asmawi Mohamad Ibrahim. (2013). Teaching and Learning Problems of the Orang Asli Education: Students’ Perspective. Asian Social Science. 9(12): 118 – 124.
Rosnani Hashim. (2000). Ekonomi dan pendidikan dari Perspektif Islam. Ampang: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rose Dzidan. (2012). Faktor-faktor Mempengaruhi Aspek Pencapaian Akademik dan Langkah-langkah Mengatasi. http://adzidane.blogspot.com/2012/04/faktor-faktor-mempengaruhi-aspek.html (15/12/2015).
Saedah Siraj & Vanitha, T. (2010). A Literasi Pedagogy For Orang Asli Students: Some Theoretical Consideration. Kertas Kerja Pembentangan Persidangan Inovasi Dalam Penyelidikan Pendidikan. Universiti Malaya: Kuala Lumpur.
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (2011). Laporan Status Hak Pendidikan Kanak-Kanak Orang Asli. Kuala Lumpur: SUHAKAM
Vanitha, T., Saedah Siraj, Norlidah Alias & Zaharah Hussin. (2011). A Literacy Pedagogy for Orang Asli Students: Some Theoretical Considerations. Jurnal Masalah Pendidikan Edisi Khas: 37-50.
Wan Afizi Wan Hanafi. (2014). Faktor budaya dan persekitaran dalam prestasi pendidikan anak Orang Asli Malaysia: Kajian kes di Kelantan. Journal of Society and Space, Vol. 10. Isu 5. Hlmn. 107 - 122.
William Hunt, A. (1998). Orang Asli dan Cabaran Pembangunan. Kertas Kadangkala Bil. 8. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Yin, R.K. (2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). Sage

Additional Files

Published

31-01-2022

How to Cite

Awang, M. M. ., Khairuddin , . K. F. ., Ahmad, . A. R. . ., Ab Ghani , S. ., Abdul Wahab , . J. L. ., & Raja Mamat , . R. M. S. . (2022). KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH: FAKTOR PENYEBAB, AKTIVITI KETIKA PONTENG DAN ASPIRASI BUDAYA BELAJAR PELAJAR ORANG ASLI (School Absenteeism: Contributing Factors, Activities during Truancy and Learning Culture Aspiration among Native Pupils) . Malaysian Journal of Learning and Instruction, 19(1), 277–308. https://doi.org/10.32890/mjli2022.19.1.10