PEMBENTUKAN IDENTITI KENDIRI PELAJAR UNIVERSITI: PERBANDINGAN PELAJAR TAHUN PERTAMA DENGAN PELAJAR TAHUN AKHIR

Authors

  • Zamimah Osman Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah Universiti Utara Malaysia
  • Marini Kasim Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden Universiti Utara Malaysia
  • Farah Mohamad Zain Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden Universiti Utara Malaysia
  • Nur Hafizah Ismail Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia
  • Farah Nadia Mohd Faudzi Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia

Abstract

Institusi pendidikan tinggi kini berhadapan dengan cabaran untuk menghasilkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga dapat menjadi penyumbang kepada pasaran pekerjaan apabila mereka memasuki alam pekerjaan. Pembentukan identiti kendiri yang proaktif sangat penting dan perlu diberi perhatian sepenuhnya oleh pihak universiti bagi merealisasikan hasrat untuk melahirkan graduan yang berkualiti dan dapat memenuhi permintaan dalam pasaran global. Kajian ini bertujuan membuat perbandingan pembentukan identiti kendiri dalam kalangan pelajar tahun pertama dan tahun empat di universiti dengan bersandarkan kepada Teori Pembangunan Diri Chikerings (1969). Pengumpulan data menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur. Seramai sembilan orang pelajar Universiti Utara Malaysia yang terdiri daripada lima orang pelajar tahun pertama dan empat orang pelajar tahun akhir telah ditemu bual. Data diproses menggunakan perisian NVivo 10.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa Teori Pembangunan Diri Chikering adalah sesuai untuk digunakan bagi mengenal pasti pembentukan identiti kendiri pelajar tahun pertama dan tahun akhir. Oleh itu, teori ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada institusi pengajian tinggi yang terlibat dalam merangka aktiviti kurikulum dan kokurikulum pelajar dengan mengambil kira elemen pembangunan identiti diri pelajar. Hasil kajian juga mendapati bahawa Teori Pembangunan Diri Chikering sesuai diaplikasikan untuk melihat pembentukan identiti kendiri pelajar. Dalam pengkelasan pembentukan identiti kendiri pelajar berdasarkan Teori Pembangunan Diri Chikering, tujuh vektor tersebut boleh dibahagikan kepada dua tahap yang utama, iaitu tahap pertama pembentukan identiti kendiri pelajar terdiri daripada vektor 1 hingga vektor 4, manakala tahap kedua pembentukan identiti kendiri pelajar bermula dari vektor 5 sehingga vektor 7. Kajian ini diharap dapat membantu universiti untuk menjalankan aktiviti pembangunan pelajar dengan memfokuskan kepada pembentukan identiti kendiri pelajar berdasarkan kepada dua tahap pembentukan identiti kendiri yang telah dikenal pasti.

 

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

14-03-2022

How to Cite

Osman, Z. ., Kasim, M. ., Mohamad Zain, F. ., Ismail , N. H. ., & Mohd Faudzi, F. N. . (2022). PEMBENTUKAN IDENTITI KENDIRI PELAJAR UNIVERSITI: PERBANDINGAN PELAJAR TAHUN PERTAMA DENGAN PELAJAR TAHUN AKHIR. Jurnal Pembangunan Sosial, 24, 1–26. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/14571