PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN

(The thought of an Islamic figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture)

Authors

  • Mohd Ammyrul Ashraf Sairan Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia
  • Shukri Ahmad Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.32890/jps2022.25.6

Keywords:

Teori Sosial, Masyarakat Asabiyyah, Kebudayaan Islam, El-Muhammad, Social theory, Asabiyyah society, Islamic Culture, El- Muhammady

Abstract

Artikel ini memberi fokus kepada pemikiran Islam Muhammad Uthman El-Muhammady, seorang tokoh Islam Nusantara. Beberapa
pandangan dan sumbangan tokoh ini dalam konteks sosial, masyarakat dan kebudayaan akan di analisis dalam artikel ini. Kajian
ini mengunakan metode kajian kualitatif dan menganalisis kandungan karya-karya beliau secara diskriptif. Dapatan kajian mendapati bahawa El-Muhammady adalah seorang pejuang Ahli Sunnah Wal-Jamaah dalam kalangan para ilmuan Nusantara. Dalam teori sosial beliau tegas menolak ideologi sosial daripada Barat yang jelas bertentangan dengan al-Quran dan Sunah. Berhubungan dengan istilah Asabiyyah, beliau mempertahankan konsep ini demi kepentingan dan perjuangan Islam seiring dengan ideologi Ibn Khaldun dan juga Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Aspek kebudayaan pula, El-Muhammady menjelaskan kebudayaan terbaik adalah kebudayaan Islam tradisional yang menjadi rujukan ketika era pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Hasil kajian mendapati bahawa pemikiran Islam El-Muhammady dari perspektif teori sosial, masyarakat Asabiyyah dan kebudayaan sentiasa dalam konteks world view Islam Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Segala bentuk world view Barat adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

 

ABSTRACT
This article will be discussing on perspective of Muhammad Uthman El-Muhammady in Islamic thought. Part of the ideas will be elaborate in this article. This research will focus on qualitative and descriptively approach to method for analyses the content of his work. In the finding on this research, we will see that El-Muhammady was a fighter of Ahl Sunnah Wal-Jemaah among the Islamic scholars. In the social theory, he firmly rejected social ideologies from the Western perspective that are clearly different from al-Qur’an and Sunnah. In the term of Asabiyyah, he defended this concept for the sake of the interests and struggle of Islam base on ideology by Ibn Khaldun and Ahl Sunnah Wal-Jemaah. In the cultural aspect, El-Muhammady explained that the “golden age” cultural is the Islamic traditional culture base on Prophet Muhammad SAW era. From the analysis, the research found that El-Muhammady Islamic thought in social theory, asabiyyah and culture is consistently with regard to Islamic perspective of Ahl Sunnah Wal-Jemaah. Any philosophy from western perspective is in opposition to the education of Islam.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Abdurrahman kasdi. (2014). Pemikiran Ibnu Khuldun dalam perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah. Jurnal Fitrah, Vol. 2 no. 1.
Aimi Khairunnusa binti Abdul Karim & Nurliana Suhaimi. (2020). Kepentingan Teori dan Ilmu Sosiologi dalam konteks Pendidikan menurut perspektif Ibnu Khuldun. Jurnal Tuah, Vol 1, hlm 41-53.
Ilyas Ba-Yunus & Farid Ahmad. (1998). Sosiologi Islam & Masyarakat Kontemporar, terj. daripada Islamic Sosiology: An Introduction, Penerbit Mizan: Jakarta. Hlm 17.
Ilyas Ba-Yunus. (1989). Sosiologi dan Realiti Sosial Umat Islam, dlm al-Faruqi, IR & Naseef, A.O, Sains Sosial dan Sains Tulen, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Hlm. 7.
Ismail Mina Bin Ahmad. (Pengerusi Gerakan Pembela Ummah, (UMMAH), dalam temu bual dengan penulis, 6 March 2017.
Muh. Ilham. (2016). Konsep ‘Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khuldun. Jurnal Politik Profetik, Vol. 04, No. 1.
Muhamed Ali Atan. (2005). Pengurusan Masjid: Pengalaman Republik Singapura. Kertas Kerja Konvensyen Masjid 2005. Anjuran Ugama Islam Singapura (MUIS), Singapura 2-3 Ogos.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (1970). Islam sebagai ‘Din’. Kuala Lumpur: Muafakat.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (1984A). Peranan Intelektual (Ulama) Islam di Malaysia dalam Pembentukan Kebudayaan. Sastera dan Agama. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (1984B). Sastera dan Agama: Satu Ulasan. Sastera dan Agama. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (1988). Islam: Peribadi, tarbiah dan institusi. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2002). Keperihatinan orang ramai dalam efektif governan mengikut perspektif Islam. Seminar Efektif Governan Menurut Perspektf Islam peringkat kebangsaan, pada 29 Ogos 2002 di Subang Jaya.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2005). Kesesuaian Undang-Undang Islam dengan Masyarakat Majmuk: Kes Malaysia. Malaysia Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: IKIM.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2011). Siyasah Shar’iyyah sebagai Instrumen memelihara al- Din dalam konteks kecelaruan Pemikiran Pascamodernisme di kalangan Muslim Kontemporari. Wacana Siyasah Sya’iyyah dalam Konteks Religio Politik Semasa Malaysia. Kuala Lumpur: Muafakat.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2012A). Gerakan Kebangsaan Malaysia Yang Tidak Bercanggah dengan Konsep Asabiyyah. Kuala Lumpur: Muafakat.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2012B). Kesatuan dan Perpaduan Umat Islam dari perspektif Sejarah di Alam Melayu. Kuala Lumpur: Muafakat.
S.Othman Kelantan. (1984). Sumbangan Para Intelektual (Ulama) Islam di Malaysia terhadap Pembentukan Kebudayaan. Sastera dan Agama. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Turner, B.S. (1974). Weber dan Islam, Terj. Ilyas Ba-Yunus. London: Routledge and Kegan Paul

Downloads

Published

30-11-2022

How to Cite

Sairan, M. A. A. ., & Ahmad, S. . (2022). PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The thought of an Islamic figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture). Jurnal Pembangunan Sosial, 25, 121–139. https://doi.org/10.32890/jps2022.25.6