UNSUR-UNSUR SEJARAH DALAM CERITA RAKYAT MELAYU DI MALAYSIA (Historical Elements in Malay Folklores in Malaysia)

Main Article Content

Muhammad Nur Al-Hakim Mohamad Hanafiah
Mohd Firdaus Che Yaacob

Abstract

ABSTRAK


Cerita rakyat Melayu merupakan bukti keunggulan masyarakat Melayu dalam menghasilkan karya yang kreatif dan berguna. Namun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat yang beranggapan cerita rakyat hanyalah dongeng semata-mata dan tidak memberi sebarang nilai positif. Walhal, sekiranya cerita rakyat dikaji secara mendalam sememangnya mengandungi nilai dan unsur sejarah yang boleh dijadikan teladan. Cerita rakyat Melayu diselitkan dengan unsur sejarah yang mengandungi mesej positif dan mampu mendorong pembentukan jati diri kanak-kanak. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti dan menganalisis unsur sejarah yang terdapat dalam cerita rakyat Melayu dalam konteks pembentukan jati diri kanak-kanak. Rentetan itu, kajian ini melakukan penelitian terhadap aspek unsur sejarah dalam cerita rakyat Melayu di Bachok, Kelantan yang berpotensi untuk membentuk jati diri golongan kanak-kanak. Selanjutnya, deduktif kajian ini ialah salah satu prinsip Takmilah iaitu prinsip hubungan khalayak dengan karya untuk menghuraikan analisis dengan lebih jelas. Selain itu, metodologi kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kaedah kepustakaan dan lapangan yang dilakukan di daerah Tumpat, Kelantan digunakan bagi mendapatkan maklumat dan data yang tepat. Akhir sekali, kajian ini mendapati unsur sejarah yang terkandung dalam cerita rakyat Melayu di Bachok terbukti dapat dijadikan sebagai medium untuk membentuk jati diri golongan kanak-kanak.


ABSTRACT


Malay folklore is a proof of the excellence of the Malay community in producing creative and useful works. However, there are still a few people who think that folklore is just a fairy tale and does not give any positive value. However, if folklore is studied in depth, it indeed contains historical values and elements that can be used as an example. Malay folklore is infused with historical elements that contain positive messages and are able to encourage the formation of children's identity. Malay folklore is interspersed with historical elements that contain a positive message and are able to encourage the formation of children's identity. Therefore, this study was conducted to identify and analyze the historical elements found in Malay folklore in the context of the formation of children's identity. As a result, this study examines the aspects of historical elements in Malay folklore in Bachok, Kelantan that have the potential to shape the identity of children. Furthermore, the deductive of this study is one of the principles of Takmilah which is the principle of audience relationship with the work to describe the analysis more clearly. In addition, a qualitative approach involving library and field methods is used to obtain accurate information and data. In addition, the research methodology uses a qualitative approach involving library and field methods carried out in Tumpat district, Kelantan to obtain accurate information and data. Finally, this study found that the historical elements contained in the Malay folklore in Bachok proved to be used as a medium to form the identity of children.


 

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Mohamad Hanafiah, M. N. A.-H., & Che Yaacob, M. F. (2023). UNSUR-UNSUR SEJARAH DALAM CERITA RAKYAT MELAYU DI MALAYSIA (Historical Elements in Malay Folklores in Malaysia). Applied History Journal of Merong Mahawangsa, 1, 54–70. https://doi.org/10.32890/ahjmm2023.1.4
Section
Articles
Author Biography

Mohd Firdaus Che Yaacob, Universiti Malaysia Kelantan

Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, Universiti Malaysia Kelantan