AKAL BUDI DALAM CERITA RAKYAT INTERPRESTASI SOSIOBUDAYA KANAK-KANAK DAN REMAJA (Intellectual Values in the Sociocultural Interpretation of Folklore for Children and Teenagers)

Main Article Content

Tuan Siti Nurul Suhadah Binti Adnan
Mohd Firdaus Che Yaacob

Abstract

ABSTRAK


Cerita rakyat merupakan satu identiti kepada masyarakat Melayu kerana keluhuran hati yang terkandung didalamnya. Cerita rakyat diolah oleh penglipur lara agar bersesuaian dengan keadaan kehidupan masyarakat Melayu pada ketika itu sekaligus dijadikan sebagai pedoman kepada generasi muda seperti kanak-kanak dan remaja. Walau bagaimanapun, cerita rakyat mulai dipinggirkan kerana arus kemodenan yang dikecapi oleh masyarakat pada hari ini. Sehubungan itu, kajian ini dilaksanakan bagi mengenal pasti dan menganalisis akal budi yang terkandung dalam cerita rakyat Melayu terhadap kanak-kanak dan remaja. Kajian ini membataskan tiga cerita rakyat yang bertajuk Amukan Lembaga Hitam, Misteri Penunggu Panau dan Haji Mahmud Tokoh Agama. Ketiga-tiga cerita rakyat ini diperoleh di Tanah Merah, Kelantan. Kajian ini menggunakan rekabentuk kualitatif, iaitu berpaksikan kaedah kepustakaan dan temu bual bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Teori pengkaedahan Melayu melalui pendekatan kemasyarakatan digunakan sebagai deduktif kajian ini. Hasilnya, kajian ini mendapati akal budi dijadikan sebagai medium pengajaran yang sekaligus mendedahkan interprestasi sosiobudaya masyarakat Melayu melalui cerita rakyat yang disampaikan.


ABSTRACT


Folklore is an identity for the Malay community because of the nobility of heart contained in it. Folklore were elaborated by ‘penglipur lara’ in order to match the life conditions of the Malay community at that time and at the same time used as a guide for the younger generation such as children and teenagers. However, folklore began to be marginalized due to the current of modernity experienced by society today. Accordingly, this study was carried out to identify and analyze the intellectual values contained in Malay folklore for children and teenagers. This study focuses on three folklore titled Amukan Lembaga Hitam, Misteri Penunggu Panau and Haji Mahmud Tokoh Agama. These three folklore were obtained in Tanah Merah, Kelantan. This study uses a qualitative design, which is based on library and interview methods to obtain authentic information. The theory of Malay methodology through a community approach is used as deductive in this study. As a result, this study found that intellectual values is used as a teaching medium that simultaneously reveals the sociocultural interpretation of the Malay community through the folklore presented.


 

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Adnan, T. S. N. S. B., & Che Yaacob, M. F. . (2023). AKAL BUDI DALAM CERITA RAKYAT INTERPRESTASI SOSIOBUDAYA KANAK-KANAK DAN REMAJA (Intellectual Values in the Sociocultural Interpretation of Folklore for Children and Teenagers). Applied History Journal of Merong Mahawangsa, 1, 95–107. https://doi.org/10.32890/ahjmm2023.1.7
Section
Articles