Mohd Hamzah, Mohd Izham, and Sufean Hussin. 2007. “Cabaran Dan Amalan Perubahan Terancang Di Sekolah Bestari: Penggunaan SSMS Sebagai Teknologi Instruksional Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran”. Malaysian Journal of Learning and Instruction 4 (January):71-91. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7591.