Ishak, Z., Abdul Manaf, N. A., & Mat Zin, R. (2008). Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi dalam Subjek Perakaunan. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 5, 99–115. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7599