Analisis Semantik Inkuisitif Peribahasa Bahasa Melayu (Inquisitive Semantics Analysis in the Malay Language Proverbs)

Authors

  • Mohd Ridzuan Bin Md Nasir Universiti Malaysia Sarawak
  • Mary Fatimah Subet Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.32890/mjli2019.16.2.9

Keywords:

Pengajaran dan pembelajaran, Bahasa Melayu, peribahasa, makna, semantik inkuisitif

Abstract

Tujuan - Aspek pengajaran peribahasa harus dianggap sama penting dengan aspek-aspek lain dalam proses pembelajaran bahasa di sekolah. Peribahasa yang melambangkan kebijaksanaan masyarakat Melayu ini semakin terpinggir dalam sistem pendidikan dan menyebabkan falsafah dan akal budi penutur jati tidak dapat diekplorasi sepenuhnya. Semantik inkuisitif merupakan pendekatan kajian makna peribahasa yang melibatkan data, teori, kognitif, falsafah dan akal budi yang digunakan untuk memahami makna peribahasa dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Kajian ini bertujuan menggabungjalinkan pendekatan semantik inkuisitif dengan kandungan pengajaran peribahasa melalui pendidikan Bahasa Melayu.

Metodologi Kajian berbentuk kualitatif ini menggunakan data-data peribahasa yang diambil daripada sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan satu hingga lima. Data-data peribahasa ini dikelaskan mengikut tema-tema yang diperoleh daripada kamus peribahasa. Seterusnya, Rangka Rujuk Silang (RRS) diaplikasikan mengikut kesesuaian konteks pembelajaran Bahasa Melayu. Penganalisisan ini berpandukan data korpus di Pangkalan Korpus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan buku-buku teks Bahasa Melayu sekolah menengah, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Dapatan Hasil kajian ini mendapati dengan penggabung jalinan semantik inkuisitif ke dalam pengajaran peribahasa, pengkaji dapat mencungkil falsafah dan akal budi penutur jati di sebalik makna harfiah peribahasa tersebut dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran peribahasa lebih bermakna.

Kepentingan Semantik inkuisitif dilihat dapat digunakan untuk mendalami makna peribahasa sehingga ke akar umbi di samping membantu guru Bahasa Melayu untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran peribahasa.

 

ABSTRACT

Purpose - The teaching of proverbs is just as important as other aspects of language learning in school. Yet proverbs, which signify the wisdom of the Malay community, is increasingly neglected within the Malaysian education system, making it difficult to thoroughly explore native speaker philosophy and thought. Inquisitive semantics is an approach to studying the meaning of proverbs that involves data, theory, cognition, philosophy and reasoning to attain a deeper and more comprehensive understanding of their meaning. This research aims to incorporate the inquisitive semantic approach into the teaching of proverbs in Malay Language education.

Methodology - This qualitative study used proverb data sourced from Form One to Form Five Malay language syllabi. The data were classified according to themes derived from a proverb dictionary. Cross reference framework triangulation was then applied according to the context of Malay language learning. Analysis was guided by corpus data from the Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) corpus database and Malaysian Ministry of Education secondary school Malay language textbooks.

Findings - The study found that integrating inquisitive semantics into the teaching of proverbs enabled the researcher to bring to light the philosophy and thought behind their literal meanings, thus making the teaching and learning of proverbs more meaningful.

Significant - Inquisitve semantics can be applied to gain a deeper understanding of the intended meaning of Malay proverbs and their origins. It also helps Malay Language subject teachers to diversify their methods of teaching proverbs.

Keywords: Teaching and learning, Malay Language, proverbs, meaning, inquisitive semantics.

Metrics

Metrics Loading ...

Additional Files

Published

24-12-2019

How to Cite

Md Nasir, M. R. B., & Subet, M. F. (2019). Analisis Semantik Inkuisitif Peribahasa Bahasa Melayu (Inquisitive Semantics Analysis in the Malay Language Proverbs). Malaysian Journal of Learning and Instruction, 16(2), 227–253. https://doi.org/10.32890/mjli2019.16.2.9