Model Authentic Learning Bagi Program Kejuruteraan Politeknik Malaysia: Aplikasi Interpretive Structural Modelling

Authors

  • Mohd Norulhisham Abd Rashid Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Firdaus Mohamad Hamzah Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
  • Mohd Nizam Ab Rahman Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
  • Mohamad Sattar Rasul Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.32890/mjli2016.13.2.9

Keywords:

Authentic learning, Interpretive Structural Modelling (ISM), Model Malaysian Polytechnics Authentic Learning (MPAL), Politeknik Malaysia

Abstract

Tujuan â€“ Kajian ini dijalankan untuk membangunkan sebuah model pengajaran berbentuk authentic learning bagi program kejuruteraan di Politeknik Malaysia. Model ini dinamakan sebagai MPAL (Malaysian Polytechnics Authentic Learning). Model MPAL boleh digunakan sebagai garis panduan kepada para pensyarah Politeknik Malaysia dalam melaksanakan aktiviti pengajaran secara authentic learning.   Metodologi â€“ Aplikasi Interpretive Structural Modelling (ISM) digunakan dalam pembangunan model MPAL. Pembangunan model ini berdasarkan kepada pandangan serta keputusan bersepadu yang dibuat oleh panel pakar. Seramai tujuh orang panel pakar yang dilantik mewakili Politeknik, Jabatan Pengajian Politeknik dan wakil industri. Terdapat enam langkah utama dalam pembangunan model MPAL bermula dengan mengenal pasti elemen-elemen authentic learning yang berkaitan. Langkah kedua menentukan context dan relation dalam aplikasi ISM. Langkah ketiga membangunkan Structural Self-Interaction Matrix (SSIM). Langkah keempat menjana model MPAL dengan aplikasi ISM. Langkah kelima menilai model MPAL yang dihasilkan. Akhirnya, model lengkap MPAL dipersembahkan setelah melalui proses penilaian.   Dapatan â€“ Sebanyak 13 elemen utama dikenalpasti oleh panel pakar bagi perlaksanaan pengajaran secara authentic learning. Setelah penilaian dilakukan oleh panel pakar, model MPAL yang dibangunkan boleh dibahagikan kepada tiga fasa utama yang boleh dilaksanakan dalam pendekatan pengajaran secara authentic learning iaitu FASA 1 (Fasa Permulaan), FASA 2 (Fasa Perlaksanaan) dan FASA 3 (Fasa Penilaian). Terdapat empat elemen dalam FASA 1, tujuh elemen dalam FASA 2 dan dua elemen dalam FASA 3. Pembangunan model MPAL ini bermula daripada kolaborasi antara politeknik, industri dan masyarakat setempat. Model ini berakhir dengan menggalakkan refleksi daripada pelajar serta penilaian kepada pelajar juga perlu dilakukan secara authentic assessment.   Kepentingan â€“ Model MPAL yang dibangunkan boleh menjadi rujukan dan panduan kepada semua pensyarah khususnya bagi Jabatan Kejuruteraan Politeknik Malaysia dalam melaksanakan proses pengajaran dengan lebih berkesan. Di samping itu, model MPAL ini dapat memberi gambaran yang jelas berkenaan dengan keutamaan yang perlu dititikberatkan oleh setiap pensyarah dalam menjalankan aktiviti pengajaran secara lebih bermakna.

Metrics

Metrics Loading ...

Additional Files

Published

29-12-2016

How to Cite

Abd Rashid, M. N., Mohamad Hamzah, F., Ab Rahman, M. N., & Rasul, M. S. (2016). Model Authentic Learning Bagi Program Kejuruteraan Politeknik Malaysia: Aplikasi Interpretive Structural Modelling. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 13(2), 227–251. https://doi.org/10.32890/mjli2016.13.2.9