Sairan, M. A. A. ., and S. . Ahmad. “PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The Thought of an Islamic Figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture)”. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 25, Nov. 2022, pp. 121-39, doi:10.32890/jps2022.25.6.