[1]
M. A. A. . Sairan and S. . Ahmad, “PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The thought of an Islamic figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture)”, JPS, vol. 25, pp. 121–139, Nov. 2022.