Sairan, M. A. A. . and Ahmad, S. . (2022) “PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The thought of an Islamic figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture)”, Jurnal Pembangunan Sosial, 25, pp. 121–139. doi: 10.32890/jps2022.25.6.