Sairan, Mohd Ammyrul Ashraf, and Shukri Ahmad. 2022. “PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The Thought of an Islamic Figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture)”. Jurnal Pembangunan Sosial 25 (November):121-39. https://doi.org/10.32890/jps2022.25.6.