Sairan, M. A. A. ., & Ahmad, S. . (2022). PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The thought of an Islamic figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture). Jurnal Pembangunan Sosial, 25, 121–139. https://doi.org/10.32890/jps2022.25.6