(1)
Sairan, M. A. A. .; Ahmad, S. . PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The Thought of an Islamic Figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture). JPS 2022, 25, 121-139.