[1]
Sairan, M.A.A. and Ahmad, S. 2022. PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The thought of an Islamic figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture). Jurnal Pembangunan Sosial. 25, (Nov. 2022), 121–139. DOI:https://doi.org/10.32890/jps2022.25.6.