[1]
Seong-Yoon Shin, Gwanghyun Jo, and Guangxing Wang, “A Novel Method for Fashion Clothing Image Classification Based on Deep Learning”, JICT, vol. 22, no. 1, pp. 127–148, Jan. 2023.