(1)
Seong-Yoon Shin; Gwanghyun Jo; Guangxing Wang. A Novel Method for Fashion Clothing Image Classification Based on Deep Learning. JICT 2023, 22, 127-148.