PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH MELALUI INTERAKSI DAN INTEGRITI (2ICAMP) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) DI UNIVERSITI SUNWAY MALAYSIA

  • Yazilmiwati Yaacob Department of General Studies, Sunway University Malaysia
  • Rozaini Ahmad Department of General Studies, Sunway University Malaysia

Abstract

Kebolehpasaran pekerjaan untuk setiap siswazah bukan sahaja diukur melalui kecemerlangan akademik mereka, tetapi juga kekuatan mereka secara fizikal, mental dan emosi. Lulusan universiti harus memiliki tahap kemahiran yang tinggi seperti kemahiran komunikasi, pemikiran dan kemahiran menyelesaikan masalah, kerja berpasukan, kemahiran pembelajaran dan kemahiran pengurusan berterusan, kemahiran kepimpinan, etika dan kemahiran moral, dan kemahiran teknologi. Namun begitu penekanan aspek ini didapati menimbulkan persoalan dan sering dipersoalkan. Kajian ini bertujuan meninjau penerapan kemahiran insaniah melalui program interaksi dan integriti (2ICAMP) sebagai modul pengajaran dan pembelajaran dalam kursus Tamadun Islam dan Asia (TITAS) di Universiti Sunway Malaysia. Kajian adalah penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah analisis dokumen iaitu menganalisis data primer dan sekunder seperti buku, jurnal, kertas kerja persidangan, tesis dan laman web untuk menggambarkan konsep kemahiran lembut, Program Interaksi dan Integriti (2ICAMP), pengajaran dan modul pembelajaran kursus Tamadun Islam dan Asia (TITAS), dan latar belakang Universiti Sunway. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dijalankan, terdapat 20 nilai kemahiran insaniah yang telah disenaraikan dalam Program Interaksi dan Integriti (2ICAMP) sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kursus TITAS di Sunway University. Program Interaksi dan Integriti (2ICAMP) merupakan program yang diterapkan oleh pensyarah TITAS kepada pelajar yang mengikuti kursus TITAS di Universiti Sunway bermula dari Januari 2014. Ia adalah program aktiviti luar bilik kuliah bagi kursus TITAS. Melalui program ini, pelajar akan dapat menerokai lebih banyak tentang kewujudan dan keunikan kepelbagaian budaya dan etnik di Malaysia, dapat meningkatkan kerja berpasukan dan toleransi antara lain, dapat menanamkan kemahiran komunikasi dan interaksi yang tepat di kalangan pelajar dari pelbagai kaum dan budaya. Selain itu, Program Campuran 2I juga boleh digunakan sebagai modul alternatif untuk pensyarah yang mengajar kursus ini. Melalui program ini pelajar boleh bergaul dengan pelajar lain yang berbeza agama dan kaum melalui modul kursus tamadun secara sistematik. Ini akan membantu para pensyarah untuk mencapai matlamat pengajaran mengikut garis panduan yang disediakan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan akan dapat membantu pensyarah dalam memberi markah kepada pelajar mereka. Ini memberikan implikasi bahawa kemahiran insaniah melalui Program 2ICAMP memberikan implikasi yang positif dalam membina sakhsiah pelajar yang cekap dan baik serta membina graduan yang berkualiti.

Published
2020-01-19
How to Cite
YAACOB, Yazilmiwati; AHMAD, Rozaini. PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH MELALUI INTERAKSI DAN INTEGRITI (2ICAMP) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) DI UNIVERSITI SUNWAY MALAYSIA. Practitioner Research, [S.l.], v. 1, p. 127-154, jan. 2020. ISSN 2710-706X. Available at: <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/pr/article/view/8195>. Date accessed: 30 oct. 2020.