Kesaksamaan Agihan Sistem Perkongsian Untung-Rugi: Analisis Koefisien Gini

  • Sanep Ahmad Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Perkongsiaan untung-rugi dalam sistem kewangan Islam dikatakan dapat menghasilkan agihan pendapatan yang lebih baik berbanding sistem kadarbunga. Alasannya adalah kerana dalam sistem kewangan Islam pelabur danpengusaha bersama menanggung risiko perniagaan di mana keuntungan ataukerugian sebenar akan menentukan jumlah perolehan yang diterima. Namundemikian keabsahan kenyataan ini belum dibuktikan secara fakta. Sehubunganitu, kajian ini akan cuba membuktikan secara teori keabsahan pernyataantersebut dengan menggunakan koefisien Gini. Keputusan menunjukkanbahawa perkongsian untung-rugi dijangka dapat menghasilkan agihan yanglebih saksama berbanding sistem kadar bunga tertakluk kepada beberapakeadaan tertentu.

 

Published
2020-03-10
How to Cite
AHMAD, Sanep. Kesaksamaan Agihan Sistem Perkongsian Untung-Rugi: Analisis Koefisien Gini. International Journal of Management Studies, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 123-135, mar. 2020. ISSN 2180-2467. Available at: <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/9179>. Date accessed: 09 july 2020.