KONSEP NIAT MENURUT IMAM GHAZALI DARIPADA PERSPEKTIF GELAGAT KEPENGGUNAAN

  • Azmawida Abdullah Islamic Business School, Universiti Utara Malaysia
  • Mohd Murshidi Mohd Noor Islamic Business School, Universiti Utara Malaysia
  • Syarifah Md Yusof Islamic Business School, Universiti Utara Malaysia

Abstract

Islam mementingkan niat dalam setiap tindakan kerana sesuatu perbuatan adat boleh berubah menjadi ibadat. Jika ditelusuri niat dalam teori Barat, mereka tidak menitikberatkan soal pahala dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kepenggunaan, walaupun niat turut dititiberatkan oleh para sarjana Barat selain Islam, namun yang membezakan kedua-duanya adalah perkara ukhurawi yang disentuh oleh Islam. Niat penting kerana ia mampu mendorong seseorang bertindak dengan berhikmah dan membawa manfaat untuk hari akhirat. Antara ulama yang banyak membincangkan tentang niat dalam aktiviti seharian adalah Imam al- hazali. Kebanyakan kajian lepas yang berkaitan niat pengguna adalah berteraskan teori yang diperkenalkan oleh Barat tanpa merujuk perbincangan teori Islam mengenainya. Justeru, kajian ini bertujuan meneliti konsep niat dalam kepenggunaan menurut pandangan Imam al-Ghazali yang merupakan seorang sarjana ulung dunia Islam. Metode kajian adalah kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Kajian ini mendapati niat akan menentukan pahala seseorang dalam aktiviti kepenggunaan yang dilakukannya. Oleh itu, pengguna perlu menetapkan niat yang betul dalam aktiviti kepenggunaan agar perbuatan yang dilakukan bernilai di sisi Allah SWT.

References

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad (2005), Ihya’ ‘Ulum al-Din Wa Ma’ahu al-
Muhgni ‘An Haml al-Asfar Fi Tkhrij Ma Fi al-Ihya’ Min al-Akhbar, Beirut: Dar Ibn Hazm.
Ab. Latif, M., & Rosmawati, A. @ M. Z. (2000). Perbahasan Kaedah-kaedah Fiqh (Pertama).
Salam Sdn Bhd.
Abdul Rahman, M. (2003). Sumbangan Syeikh Idris al-Marbawi : suatu kajian terhadap kitabnya Bahr
al-Mazi, tumpuan kepada bab niat. Universiti Malaya.
Ahmad Azrin, A., Basri, A. G., Sakinah, M. Z., & Izzuddin, A. A. (2017). International Journal of Asian
Social Science The Disciplinary Status Of Islamic Consumer Behavior Keyword S 2. Classification , Position And Justification Of Consumer Behavior. International Journal of Asian Social Science, 7(12), 949–962. https://doi.org/10.18488/journal.1.2017.712.949.962
Al-Ghazali. (1981). Ihya’ Ulumiddin atau Mengembangkan Ilmu-ilmu Agama (Tk. H. Ismail Yakub,
Terj.). Singapura Pustaka Nasional.
Al-Qardawi. (2018). Ikhlas dan Tawakal Ilmu Suluk Menurut Al-Quran dan As-Sunnah (Ahmad
Ihsanudin & Arif Mahmudi, Terj.) Istanbul.
Al-Nawawi. (1989). Hadith 40 (Terjemahan dan Syarahnya) (A. R. Mustafa, Terj.).
Al-Otoum, F. J., & Nimri, R. . (2015). Antecedents of Consumers ’ Behavior towards Halal Food among
Jordanian Customers : A Structural Equation Modeling ( SEM ) Approach. Journal of Marketing and Consumer ResearchJournal of Marketing and Consumer Research, 12, 19–26.
Khairul Bariyah, O. (2018). Konsep Niat Berteraskan Islam Dalam Tingkah Laku Kepatuhan Zakat
Pendapatan. Universiti Sains Malaysia.
Mohd Heikal, M., Muammar Khaddafi, M., & Falahuddin, M. (2014). The Intention to Pay Zakat
Commercial: An Application of Revised Theory of Planned Behavior. Journal of Economics and Behavioral Studies, 6(9), 727–734.
Othman Lebar, (2017). Penyelidikan Kualitattif (Kedua). Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Syed Shah Alam, M., & Nazura, M. S. (2011). Applying the Theory of Planned Behavior
( TPB ) in halal food purchasing. International Journal of Commerce and Management, 21(1), 8–20. https://doi.org/10.1108/10569211111111676
Umar Sulaiman, (2002). Rahsia Niat Dalam Ibadat, Kelebihan dan Kepentingan Niat (M. Zayuki, Terj.).
Jasmin Enterprise.
Al-Zuhaili. (2010). Fiqih Islam Wa Adillatuhu (A. H. Al-Kattani, Terj.). Darul Fikir.
Published
2021-12-31
How to Cite
ABDULLAH, Azmawida; MOHD NOOR, Mohd Murshidi; MD YUSOF, Syarifah. KONSEP NIAT MENURUT IMAM GHAZALI DARIPADA PERSPEKTIF GELAGAT KEPENGGUNAAN. International Journal of Islamic Business, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 15-24, dec. 2021. ISSN 0127-662X. Available at: <http://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijib/article/view/15252>. Date accessed: 19 jan. 2022. doi: https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.2.2.
Section
Articles